Strategi 2012-2016


DeIC – Danish e-Infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientfiic Computing (DCSC).  DeIC er etableret som et resultat dels af Infrastruktur Roadmapprocessen i regi af Styrelsen for Forskning- og Innovation i 2010, og dels gennem en konkret national samarbejdsaftale om koordinering og etablering af fælles e-Infrastruktur til e-Science for alle forskningsområder. Aftalen er indgået mellem Styrelsen for Forskning- og Innovation og alle universiteterne i efteråret 2011, og udgør det grundlag DeIC etableres og udvikles efter. Andre interessenter, der deltager aktivt i dansk forskning, kan deltage i DeIC samarbejdet.

 Aftalen indgået mellem Styrelsen for Forskning og Innovation og de danske universiteter (PDF)

DeIC skal sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-Infrastrukturområdet. Udvikling og etablering af løsninger vil derfor ske i et tæt samarbejde med universiteterne og brugerne. 
 
I forbindelse med etableringen af DeIC blev tildelt en engangsbevilling på 50 mio kr. til en overgangsfase. Bevillingen skal anvendes til etablering af e-Infrastrukturservices på nationalt niveau, der efterfølgende skal overgå til brugerfinansiering.  
DeICs vision, mission og opgaver er defineret i aftalen med universiteterne samt i DeICs vedtægter formuleret af Styrelsen for Forskning og Innovation.
 

Vision


DeIC gør e-Science tilgængelig for alle relevante danske forskningsmiljøer
 

Mission


DeIC opfylder dansk forsknings behov for e-Infrastruktur
  • DeIC styrker samarbejdet og løbende videnoverførsel mellem danske forskningsinstitutioner på e-Science området, samt faciliterer relevant internationalt samarbejde
  • DeIC bidrager til sammenhæng og synergi på e-Science området og medvirker til en effektiv national ressourceudnyttelse
  • DeIC medvirker til, at dansk forskning har adgang til e-Infrastrukturer, der lever op til højeste internationale standarder 

Opgaver

  • DeIC sikrer en stabil operativ leverance af e-Infrastruktur
  • DeIC tager initiativer og formulerer og udmønter strategier, således at e-Science i Danmark udvikler sig bæredygtigt
  • DeIC udvikler nye virkemidler, der kan håndtere udfordringerne omkring HPC-faciliteter, netforbindelser, lagring af data, rådgivning og uddannelse af nye brugere mv.
  • DeIC etablerer et nationalt og bredt forankret kompetencecenter til inspiration og videnspredning omkring e-Science.
  • DeIC virker for et hensigtsmæssigt offentlig-privat samarbejde

DeICs strategiske mål


Med udgangspunkt i vision, mission og opgaver har DeIC organisationen siden etableringen haft møder med it-afdelingerne på alle 8 universiteter samt holdt møder med en task force nedsat til at definere rammerne for et nationalt kompetencecenter. Task forcen var sammensat af medlemmer fra de 6 paneler i roadmap processen, samt repræsentanter fra Universiteternes CIO Forum og fra de lokale driftscentre. 
På baggrund af rapporter fra disse møder og en række indlæg fra interessenter vedtog DeICs bestyrelse på et seminar i slutningen af september 2012 følgende strategiske mål for perioden 2012-2016.
Målene er konkretiseret og suppleret med delmål, som findes ved at følge linket på de enkelte mål. 
 
DeICs bestyrelse tager yderligere initiativ til at koordinere og udvikle en national strategi for e-Science og DataManagement.

 Sikre national udvikling af e-Infrastruktur på internationalt niveau
 Facilitere internationalt samarbejde og videndeling indenfor e-Science
 Udbrede e-Science til nye forskningsgrupper
 Skabe ny fundingplatform for e-Science
 Koordinere løsninger omkring DataManagement og store datamængder
 Sikre at DeICs aktiviteter er kendte og anvendes bredt


DeIC anvender følgende definitioner for e-Science, e-Infrastruktur og datamanagement:
 
e-Science:*
Indsamling, behandling og anvendelse af videnskabelig information i dataform.
 
DataManagement: 
Lagring af data, dataarkitektur og datasikkerhed. 
 
e-Infrastruktur:*
Videnskabelige redskaber og faciliteter baseret på computerteknologier; til indsamling af data, transport og lagring af data elektronisk, databehandling samt værktøjer til visualisering og simulering. De vigtigste elementer af e-Infrastruktur er elektroniske netværk og dedikerede gridfaciliteter, high-performance-computerfaciliteter samt databanker.
 
(*Definition fra Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2011, Styrelsen for Forskning og Innovation)

 

 

Dansk