Tværinstitutionelle data management aktiviteter

På tværs af institutioner samarbejder medlemmerne af det nationale forum for forskningsdata management (DM Forum) om aktiviteter, der fremmer data management.

Aktiviteterne er samarbejder mellem minimum tre institutioner, har fastlagt timebudget, deadlines og leverancer mm.

Igangværende aktiviteter

  A Danish e-Learning module for Research Data Management
Institutioner DTU (aktivitetsleder) + KU + SDU + DTU + AAU + CBS + RUC + KB + RA
Resume

Udvikling af et e-læringsmodul der introducerer forskningsdatamanagement, åbent for alle og i et standard format der kan deles/downloades elelr indgå i et standard LMS eller webside. Modulet skal kunne danne grundlag for efterfølgende mere specifikke moduler om forskningsdatamanagement.  Målgruppen er PhD studerende, men modulet skal også kunne bruges af forskere og personale ved forskningsstøtteenheder forud for on-campus undervisning eller alene som online introduktionskursus.

Uddybende info

Afsluttede aktiviteter

  Datainfrastruktur og Services / data management by design
Institutioner AAU (aktivitetsleder) + KU + DTU + SDU + CBS (+ RUC)
Resume I projektet udvikles en række arkitetur‐views på forretnings‐ og applikations‐niveau for understøttelse af processer i forskningen med fokus på optimal datahåndtering. Disse views fokuserer på at beskrive en model for en eller flere forretningsprocesser og relation til dataobjekter, forskellige interessenters (stakeholders) perspektiver og relation til andre forretningsprocesser, (meta)data på tværs af processer mv.. Views er en alment anerkendt måde at modellere processer, og kan – udover at modellere en forståelse for domænet – anvendes i vurdering og kravspecfikation til specifikke systemer. Dermed kan universiteterne arbejde med serviceudvikling med en ’data management by design’ tilgang (inspireret af GDPR’s begreb ’privacy by design’).
Uddybende info
  FAIR på tværs
Institutioner RA (aktivitetsleder) + KU + DTU + CBS + AAU + KB
Resume

Aktiviteten bidrager til en fælles forståelse af FAIR principperne igennem et antal data pilots (aktive forskningsprojekter og forskningsdataservices) at afdække udfordringerne i at efterleve principperne og levere forslag til, hvordan piloterne kan arbejde yderligere i retning af FAIR data. Data piloterne er valgt så der både er store og små projekter og nationale og internationale projekter, og så de er repræsentative ift. forskningsområder, hhv. ingeniørvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab (m/u følsomme persondata), sundhedsvidenskab (m/u følsomme persondata) & humaniora (m/u copyright-belagte data).

Leverancer

Alle produkter kan findes på vidensportal.deic.dk/da/FAIR (åbner i nyt vindue):

 • Data piloter/cases - 8 styk fordelt på fagområde, datatyper og klassifikation
 • Grafiske produkter:
  • Poster
  • Postkort "Debunking FAIR myths" 1-9 og "The path to a successful research project - How to get on the right track with FAIR data management" scenario 1-5
  • Præsentation "The path to a successful research project - How to get on the right track with FAIR data management"
 • Bog "A FAIRy tale - A fake story in a trustworthy guide to the FAIR principles for research data"
 • En FAIR toolbox med hhv. oversigt over services/tools der faciliterer FAIR data, herunder informationsressourcer med oplysninger om FAIR samt delingsverktøjer til deling af data

Udover de ovenfor nævnte produkter afholdte aktiviteten også en afsluttende heldagskonference med udenlandske oplægsholdere - se program og slide sets

Uddybende info
  Processer og organisation
Institutioner AU (aktivitetsleder) + AAU + KU + ITU + DTU + KB
Resume

Etablering af supportfunktion, for at gøre RDM let tilgængelig for forskerne. RDM policy formelt accepteret på de enkelte institutioner
Udfordringerne er hvordan kan vi, de administrative støttefunktioner som IT, JUR, BIB og forskerstøtte, servicere forskerne bedst muligt inden for RDM.

Uddybende info

 

 

  Skabelon for udarbejdelse af en institutionel DM-politik
Institutioner SDU + AAU + AU + RUC
Resume

Udviklede en oversigt over afsnit/emner, der bør indgå i en institutionel politik samt hvilke interessenter, der bør inddrages i politikudviklingen.

Afsluttet primo 2016.

Leverance
  Udvikling af skalerbare læringsforløb samt læringsmål i data management for Phd-studerende (og deres vejledere)
Institutioner SDU + AAU + Rigsarkivet
Resume

Aktiviteten kortlagde eksisterende forskningsdata management kompetenceinitiativer, vidensressourcer og erfaringer indenfor humaniora og sundhedsvidenskab mhp. at facilitere kravsspecificeringen af en didaktisk model for et Ph.D. kursus og udformning af evt. udbudsmateriale til udvikling heraf.

Afsluttet pr. 17.5.2017.

En workshop blev afholdt december 2017 mhp. at specificere en didaktisk model - se nyhed på vidensportalen

Leverance
Uddybende info
  Forskningsdata management og jura / juranetværk
Institutioner AAU + AU + DTU + KU + Statsbiblioteket + Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde + DeiC 
Resume

Det Nationale Forum for Forsknings Datamanagement etablerede et samarbejde med netværket for ”Jura – eScience, forskning og etik” om afholdelse af en aktivitet indenfor konceptet ”Train-the-trainers” mhp. at styrke og udbygge kompetencer hos jurister i forskningsstøtteenhederne på universiteter, nationale dataarkiver og forskningsbiblioteker.

Leverancer

3 workshops (foråret 2017) for inviterede deltagere. Temaerne var:

 • Adgang til og råderet overdata (program)
 • Juridiske udfordringer ved reproducerbar forskning (program)
 • Persondata i forskning (program)

Fra de 3 workshops er udarbejdet arbejdsnotater samlet i 2 dokumenter omhandlende hhv.:

Uddybende info
  Internationalt samarbejde – Videndeling og synergi ifm. dansk indsats 
Institutioner DTU + SDU + DeiC
Resume

Aktiviteten sigtede på at få kortlagt, prioriteret, udvalgt, formidlet, samordnet og operationaliseret det danske engagement i internationale DM aktiviteter - på såvel et politisk som teknisk/praktisk niveau. Intentionen var at aktiviteten skulle samle de danske aktører til videndeling og sparring (virtuelt og fysisk) og etablere et overblik over samarbejdsrelationer og –muligheder, der kunne formidles via web og løbende suppleres af aktuelle opdateringer.

Udovert en blog og et antal blog-indlæg er målene (se aktivitetsbeskrivelse) ikke opfyldt. Aktiviteten er derfor lukket pr. 17.5.2017. Uforbrugte timer er ført tilbage til brug for andre, nye aktiviteter.

Leverance
Uddybende info
  Research Data Management behov og infrastrukturer ­ - modeller for RDM
Institutioner AAU + KU + DTU
Resume

Aktiviteten omhandlede at udvælge eksisterende modeller for håndtering af forskningsdata, mhp. at foreslå hvilke modeller der med fordel kunne anvendes i dansk kontekst og være fælles referenceramme, fx

 • gældende ISO­standarder for håndtering af information og metadata
 • relevant lovgivning
 • arbejde fra internationale aktører som ISO, RDA og CASRAI m.fl.

Vurderingen er, at der kunne være synergi mellem denne aktivitets fund og en eventuelt kommende aktivitet omkring fælles dansk RDM terminologi.

Aktiviteten har lidt under deltagernes nødvendige engagement i andre sammenhænge, og aktiviteten er derfor lukket pr. 17.5.2017. Uforbrugte timer er ført tilbage til brug for andre, nyetværgående aktiviteter.

Leverance
Uddybende info
  Politikimplementering 
Institutioner AU + KU + AAU + DTU + Det Kongelige Bibliotek + Statsbiblioteket
Resume

Kortlægger forskningsdata management relateret infrastruktur, services og support funktioner og aktiviteter, identificerer ansvarsfordelingen/organiseringen og informationsflowet ift. data management spørgsmål mph. at understøtte implementeringen af en datamanagementpolitik.  

Leverance
Uddybende info
  Digital Data Management Guide
Institutioner KU + AU + AAU + SDU + DTU + RUC + Rigsarkivet
Resume

Udvikler en datamanagementguide, der skal understøtte forskere inden for alle discipliner i at håndtere forskningsdata korrekt og effektivt. 

Konkret skal den hjælpe en forsker gennem at: 

 • Anvise lovgivning og politikker der skal overholdes
 • Anvise aftaler, der skal indgås
 • Anvise dækkende tekniske løsninger, dybdegående guides og mulighed for support
 • Identificere eventuelle etiske problemstillinger til overvejelse
Uddybende info
  eLabBook
Institutioner AU + KU + DTU
Resume

Udvikler guidelines og best practises for integration af elektroniske laboratoriebøger indenfor et bredere spekter af fagområder og arbejdsgange, end sådanne systemer hidtil har været anvendt i - dette mhp. at understøtte dokumentation af data indsamling, processering og analyse og dermed at sikre forskningsintegritet.

Uddybende info