Organisation og CAB struktur

DeiC blev etableret i 2012 med det formål at understøtte udviklingen af eScience i Danmark.

DeiC er

  • en virtuel organisation under Uddannelses- og Forskningsministeriet/Styrelsen for Forskning og Uddannelse. DeiC har ingen ansatte. Medarbejderne er ansat på universiteter og forskningsinstitutioner.
  • grundlagt som en aftale mellem Styrelsen for Forskning og Innovation (Nu Styrelsen for Forskning og Uddannelse) og de otte universiteter med det formål at styrke den nationale indsats og koordinering på området e-infrastruktur til forskning.
  • et samarbejde med universiteterne og forskningsinstitutionerne om i fællesskab at sikre og koordinere den nødvendige e-infrastruktur til dansk forskning. Samarbejdspartnernes behov og holdninger er vigtige for, at DeiC kan udvikle sig i den rigtige retning.

Det er DeiCs holdning, at en holdbar udvikling af national e-infrastruktur skal ske i samarbejde og koordinering med interessenterne, både brugerne (forskerne) og den it-administration, der skal understøtte udviklingen.

Derfor har DeiC etableret en organisation, der understøtter såvel det virtuelle princip som samarbejdet med interessenterne. 

DeiCs bestyrelse er udpeget af Styrelsen for Forskning og Innovation efter indstilling fra Danske Universiteter og forskningsrådene.

Ledelsesstruktur

Direktion

DeiCs øverste daglige ledelse. Deltager i bestyrelsesmøder og møder med bestyrelsesformanden. 
Direktionen er: CEO Steen Pedersen, COO net Martin Bech, National koordinator for HPC Kurt Gammelgaard Nielsen, COO Datamanagement Anders Sparre Conrad og Sekretariatschef Gitte Kudsk

COO Forum

Mødes ugentligt med det formål at koordinere aktiviteter og informationsudveksle mellem områderne.
Deltagerne er: CEO Steen Pedersen, COO net Martin Bech, National koordinator for HPC Kurt Gammelgaard Nielsen, COO Datamanagement Anders Sparre Conrad, Sekretariatschef Gitte Kudsk, Kompetencecenterchef Lene Krøl Andersen, Datamanagement sekretariatet v. Rene Belsø, COO DeiC Nationale HPC Center, SDU Claudio Pica, COO DeiC Nationale LifeScience Supercomputer Peter Løngreen og COO DeiC Nationale Kulturarvscluster, Det Kgl. Bibliotek Bjarne Andersen.

DeiC på DTU chefgruppe

Mødes ugentligt med det formål at koordinere og informationsudveksle om aktiviteter varetaget af DeiC medarbejdere ansat på DTU, dvs. primært aktiviteter relateret til net og tjenester området, samt DTU interne forhold.
Deltagerne er:  CEO Steen Pedersen, COO net Martin Bech,Sekretariatschef Gitte Kudsk, Kompetencecenterchef Lene Krøl Andersen, Chef for DKCERT og WAYF Henrik Larsen, Chef for Netdrift Jan Ferré og Datacenterchef Ole Kjærgaard. 

Change Advisory Boards - interessenternes indflydelse

DeiC har nedsat en række Change Advisory Boards (CABs), der har til formål at vejlede DeiC og DeiCs bestyrelse om udviklingen. Bestyrelsen kan stille spørgsmål til CAB'erne, og hver CAB kan stille forslag til bestyrelsen.

I CAB’erne indgår såvel forskere og teknikere som personer fra ledelsesniveauet. De to store CAB'er, HPC CAB og Datamanagement CAB, er opbygget af undergrupper, hvoraf nogle selv har status som CAB.

HPC CAB

Dækker området HPC (High Performance Computing), det vil sige supercomputere. Består af to undergrupper:

HPC TekRef (teknisk referencegruppe) rådgiver om den tekniske udvikling af de nationale supercomputercentre og er samtidig et forum for erfaringsudveksling mellem såvel de lokale som nationale HPC-centre. Medlemmerne er typisk systemadministratorer.

eSciencekomiteen rådgiver om udviklingen på computingområdet fra den forskningsmæssige vinkel. Medlemmerne er forskere fra de forskellige videnskabelige områder. Alle otte universiteter er repræsenteret.

CAB-strukturen på HPC området har tidligere også haft en ledelsesCAB med det formål at rådgive bestyrelsen om udviklingen for HPC på nationalt niveau. Denne gruppe er nedlagt, da dette arbejde i øjeblikket oregår i en strategigruppe nedsat af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Datamanagement CAB

Er struktureret på samme måde som HPC CAB’en og tager samtidig hensyn til DEFFs (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) engagement i området.

Nationalt Forum for Forskningsdata Management: Repræsenterer det daglige arbejde på universiteterne og bevaringsinstitutionerne på området.

DM TekRef (datamanagement teknisk referencegruppe) rådgiver om den tekniske udvikling af e-infrastruktur til datamanagementområdet.

eSciencekomiteen er også i denne CAB rådgivere med den forskningsmæssige vinkel.

DM LedelsesCAB er den ledelsesmæssige forankring af arbejdet med repræsentanter fra universiteterne og bevaringsinstitutionerne, formændene fra de tre øvrige grupper i CAB’en, samt repræsentanter fra DEFF og DeiC.

Net og Services CAB

WAYF CAB

Rådgiver om udviklingen af WAYF-tjenesten til identitetsføderation. Består af repræsentanter fra interessenterne.

DKCERT CAB

Rådgiver om udviklingen af DKCERT-tjenesten (informationssikkerhed). Består af repræsentanter fra universiteternes CIO Forum og Net TekRef.

Net TekRef

Den tekniske referencegruppe for netværk rådgiver om udviklingen af forskningsnettet og de relaterede tjenester. Derudover virker gruppen som erfa-gruppe for medlemmerne. Medlemmerne er typisk netværksadministratorer fra universiteterne.