Strategi

DeiC – Danish e-Infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet.

DeiCs oprindelige mandat fra 2012 er blandt andet baseret på en aftale underskrevet af rektorerne fra de otte universiteter. Det oprindelige mandat udløb ved udgangen af 2016, men blev forlænget til udgangen af 2018. I januar 2019 udgav Uddannelses- og Forskningsministeriet "Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur" . Strategien er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra universiteterne og Ministeriet. En interimsbestyrelse vil i 2019 forberede overgangen til en ny organisering for det nationale samarbejde om forskningsinfrastruktur, baseret på anbefalingerne i den udarbejdede strategi.

DeiC strategi 2015-2018

DeiCs vision, mission og opgaver er defineret i aftalen med universiteterne samt i DeiCs vedtægter formuleret af Styrelsen for Forskning og Innovation.

DeiCs nationale mandat betinger et tæt samarbejde med universiteterne og brugerne. Andre interessenter, der deltager aktivt i dansk forskning, kan deltage i DeiC-samarbejdet.

Bestyrelsen har revideret strategien med sigte på perioden 2015-2018.

Vision

DeiC gør i samarbejde med institutionerne eScience tilgængelig for alle relevante danske forskningsmiljøer gennem koordinering og levering af e-infrastruktur og vejledning, og med henblik på at opnå national synergi på området.

Mission

DeiC opfylder dansk forsknings behov for e-infrastruktur

 • DeiC styrker samarbejde og løbende videnoverførsel mellem danske forskningsinstitutioner på eScience-området, samt faciliterer relevant internationalt samarbejde
 • DeiC bidrager til sammenhæng og synergi på eScience-området og medvirker til en effektiv national ressourceudnyttelse
 • DeiC medvirker til, at dansk forskning har adgang til e-infrastrukturer, der lever op til højeste internationale standarder

Opgaver

 • DeiC tager initiativer og formulerer og udmønter strategier, så eScience i Danmark udvikler sig bæredygtigt
 • DeiC udvikler nye virkemidler, der kan håndtere udfordringerne omkring HPC-faciliteter, netforbindelser, lagring af data, sikkerhed, identitetshåndtering samt vejledning og uddannelse af nye brugere mv.
 • DeiC etablerer et nationalt og bredt forankret kompetencecenter til inspiration og videnspredning omkring eScience.
 • DeiC virker for et hensigtsmæssigt offentlig-privat samarbejde
 • DeiC sikrer en stabil operativ leverance af e-infrastruktur (såsom HPC-faciliteter, netforbindelser, datalagring, sikkerhed og identitetshåndtering)

DeiCs strategiske mål

For at realisere DeiCs vision og mission samt løse de strategiske opgaver har bestyrelsen defineret 6 strategiske mål, der definerer de indsatsområder, DeiC skal fokusere på i perioden.

Målene er konkretiseret og suppleret med delmål, som findes ved at følge linket på de enkelte mål.

 1. Sikre national udvikling af e-infrastruktur efter internationale standarder 
 2. Sikre opbygning af relationer og e-infrastrukturer til internationalt samarbejde og videndeling
 3. Udbrede anvendelsen af eScience
 4. Vedligeholde og videreudvikle en fundingplatform for forskningens e-infrastruktur
 5. Koordinere løsninger omkring datamanagement og store datamængder
 6. Sikre at DeiCs aktiviteter er kendte og anvendes bredt
DeiC anvender følgende definitioner for eScience og e-infrastruktur:

eScience:*

Indsamling, behandling og anvendelse af videnskabelig information i dataform.

e-infrastruktur:

 • Netinfrastruktur; netværk specielt designet til forskningsformål og med højkapacitetsforbindelser til internationale samarbejdspartnere og ressourcer over hele verden
 • High Performance Computing (HPC/supercomputing); beregningsressourcer til forskningsdata
 • Storage, datamanagement; lagring af data, dataarkitektur og datasikkerhed
 • Applikationer og services, der understøtter og supplerer den øvrige e-infrastruktur

(*eScience definition fra Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2011, Styrelsen for Forskning og Innovation)