Vedtægter for Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (DeiC)

Præambel

Formål, opgaver og deltagerkreds

Bestyrelse

Bestyrelsens ansvarsområder

Sekretariat

Tegningsret

Vedtægtsændringer og opløsning

Præambel

I forlængelse af offentliggørelsen af den første danske roadmap for forskningsinfrastruktur i april 2011 og et efterfølgende udvalgsarbejde etableres pr. 20. april 2012 en ny samlet national organisation, Dansk e-Infrastruktur Samarbejde, der skal understøtte Danmark som e-Science nation.

e-Science, forstået som indsamling, behandling og anvendelse af videnskabelig information i dataform, er det hurtigst voksende område inden for moderne videnskab. Netværk, computere, databanker o.l, heri inkluderet kompetence i anvendelserne, udgør tilsammen den tilhørende e-infrastruktur, som gør e-Science mulig.

Dansk e-Infrastruktur Samarbejde samler aktiviteterne under henholdsvis Dansk Center for Scientific Computing og Forskningens Højhastighedsnet (Forskningnettet). De to organisationers eventuelle aktiver og gældsforpligtigelser overføres til Dansk e-Infrastruktur Samarbejde.

Dansk e-Infrastruktur Samarbejde skal dels varetage opgaver, som hidtil er blevet varetaget af Dansk Center for Scientific Computing og Forskningnettet, dels tage initiativer og udvikle nye virkemidler, der kan fremme dansk e-Science og være med til at sikre, at dansk forskning til stadighed har adgang til e-infrastruktur, der lever op til de højeste internationale standarder.

Dansk e-Infrastruktur Samarbejdes aktiviteter søges finansieret gennem en basis-bevilling på de årlige finanslove og en gradvist stigende brugerbetaling. Desuden afsættes der af den nationale pulje for forskningsinfrastruktur i 2011 i alt 50 mio. kr. til igangsættelse af nye aktiviteter mv. Der er i den forbindelse indgået aftale mellem de otte danske universiteters rektorer og Styrelsen for Forskning- og Innovation om de overordnede retningslinjer for udviklingen af Dansk e-Infrastruktur Samarbejdes aktiviteter samt udmøntningen af de særskilte forskningsinfrastrukturmidler i en treårig periode 2012-2014.

§ 1 Dansk e-Infrastruktur Samarbejde er etableret under Uddannelses- og Forskningsministeriet ved akt. 70 af xx yyy 2012. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde henhører organisatorisk under Styrelsen for Forskning og Innovation og er ikke en selvstændig juridisk person. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde kan modtage midler fra anden side, herunder bidrag fra private eller fonde.

Stk. 2 Dansk e-Infrastruktur Samarbejdes virksomhed er underlagt det almindelige offentligretlige regelsæt, herunder bevillingslove, forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Stk. 3 Dansk e-Infrastruktur Samarbejdes engelske navn er Danish e-Infrastructure Cooperation.

Formål, opgaver og deltagerkreds

§ 2 Med udgangspunkt i et langsigtet forpligtende samarbejde mellem de danske universiteter skal Dansk e-Infrastruktur Samarbejde bidrage til at dansk forskning til stadighed sikres højt internationalt niveau på e-Scienceområdet samt sørge for at danske universiteter og forskningsinstitutioner er forbundet med indbyrdes netværksforbindelser af høj kapacitet og med tilsvarende netværksforbindelser i udlandet. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde udvikler og leverer e-Science- og e-Infrastrukturtjenester med henblik på løbende at opfylde dansk forsknings behov på disse områder. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde skal i den forbindelse

  1. virke for at dansk forskning til stadighed er sikret adgang til højkvalitetsnetværk, regnekraft, lagerkapacitet mv.
  2. løbende formulere og udmønte strategier på området, og herunder virke for, at området udvikles således, at der sikres bæredygtige løsninger.
  3. virke for at e-Science udvikles og udbredes til alle former for forskning og uddannelsesaktiviteter, herunder virke for et hensigtsmæssigt offentligt-privat samarbejde
  4. understøtte uddannelses- og rådgivningsaktiviteter, herunder proaktivt virke for koordineret dansk kompetenceudvikling på e-Science-området
  5. facilitere internationale samarbejder, herunder varetage dansk deltagelse i centrale internationale samarbejder på området samt virke for en løbende videnoverførsel og synergi mellem danske, udenlandske og internationale aktiviteter
  6. bidrage til sammenhæng og synergi mellem danske forskningsinstitutioners aktiviteter på området og til en hensigtsmæssig ansvarsfordeling mellem nationale og lokale aktiviteter med henblik på at sikre effektiv ressourceudnyttelse og hensigtsmæssige tekniske og videnskabelige løsninger.

Stk. 2 Det forudsættes, at Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Handelshøjskolen i København, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet i København deltager i samarbejdet om Dansk e-Infrastruktur Samarbejde. Ønsker en af disse institutioner ikke længere at deltage, skal det godkendes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Stk. 3 Udover de i stk. 2 nævnte institutioner kan andre forskningsbaserede institutioner og virksomheder samt uddannelsesinstitutioner med forskningstilknytning deltage i samarbejdet om Dansk e-Infrastruktur Samarbejde.

Stk. 4 Bestyrelsen afgør hvilke institutioner og virksomheder, der kan deltage i samarbejdet om Dansk e-Infrastruktur Samarbejde. De til enhver tid gældende tilslutningsvilkår godkendes af bestyrelsen og gøres tilgængelige på Dansk e-Infrastruktur Samarbejdes hjemmeside.

Stk. 5 Bestyrelsen kan beslutte at levere services til andre videnbaserede institutioner og virksomheder.

Bestyrelse

§ 3 Dansk e-Infrastruktur Samarbejde ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, jf. stk. 2 nedenfor.

Stk. 2 Bestyrelsen beskikkes af Styrelsen for Forskning- og Innovation og består af formand og tre medlemmer indstillet af Danske Universiteter, således at én af disse er ansat ved en udenlandsk forskningsinstitution, samt tre medlemmer indstillet i fællesskab af bestyrelserne for Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd, således at én af disse kommer fra erhvervslivet. Bestyrelsens arbejdssprog er dansk.

Stk. 3 Der kan efter nærmere aftale mellem bestyrelsen og Styrelsen for Forskning- og Innovation udpeges yderligere medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 4 For alle medlemmer gælder det, at de ved varigt forfald substitueres af et nyt medlem indstillet af det organ, som har indstillet det oprindelige medlem.

Stk. 5 Alle medlemmer beskikkes for en fireårig periode med mulighed for genbeskikkelse i yderligere to år under hensyntagen til, at der skal være kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.

Stk. 6 Bestyrelsen kan supplere sig selv ved at udpege observatører. Disse observatører deltager i bestyrelsens møder, men har ikke stemmeret. Styrelsen for Forskning- og Innovation har altid mulighed for at deltage i bestyrelsens møder med observatørstatus.

Stk. 7 Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg eller styreenheder for de forskellige e-Science-aktiviteter. Bestyrelsen fastsætter mandat og forretningsorden for disse.

Stk. 8 Der kan efter gældende regler udbetales arbejdsgiverkompensation eller honorar til bestyrelsens formand og medlemmer samt formand og medlemmer af underudvalg og styreenheder. Rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet som medlem af bestyrelse eller underudvalg og styreenheder afholdes af Dansk e-Infrastruktur Samarbejde efter de sædvanlige statslige regler herfor.

Stk. 9 Bestyrelsen vedtager sin forretningsorden, inden for rammerne af disse vedtægter, og denne sendes til Styrelsen for Forskning- og Innovation.

Bestyrelsens ansvarsområder

§ 4 Bestyrelsen har inden for rammerne af vedtægterne det ansvaret for at Dansk e-Infrastruktur Samarbejde opfylder sit formål, jf. § 2, og har herunder til opgave at

  1. træffe beslutning om strategi, rammer, organisering og retningslinjer for Dansk e-Infrastruktur Samarbejdes drift og udvikling, herunder beslutninger om deltagelse i samarbejdet om Dansk e-Infrastruktur Samarbejde, jf. § 2, stk. 4, brugerbetaling, leverandørvalg, samt andre overordnede forhold, som bestyrelsen ikke har henlagt til sekretariatet
  2. føre kontrol med Dansk e-Infrastruktur Samarbejdes økonomi, herunder godkendelse af budget inden for den bevillingsramme, der er fastsat på de årlige finanslove, samt godkende årets regnskab. Det årlige budget for sekretariatet skal godkendes af Styrelsen for Forskning- og Innovation.
  3. godkende og offentliggøre årsrapport, som også sendes til Styrelsen for Forskning- og Innovation.

Herudover kan Styrelsen for Forskning- og Innovation på eget initiativ bede bestyrelsen om at løse særlige opgaver.

Sekretariat

§ 5 Sekretariatet yder bistand til bestyrelsen og eventuelle underudvalg og styreenheder til løsning af disses opgaver.

Stk. 2 Bestyrelsen træffer beslutning om sekretariatets placering ved en af de forskningsinstitutioner, der deltager i samarbejdet. Bestyrelsen indgår aftale med værtsinstitutionen om placering og drift.

Stk. 3 Den daglige ledelse af Dansk e-Infrastruktur Samarbejde varetages af sekretariatschefen efter instruktion af bestyrelsen og i overensstemmelse med aftalen med værtsinstitutionen. Bestyrelsen udvælger sekretariatschefen, som ansættes ved værtinstitutionen

Stk. 4 Aftalen vedrørende sekretariatet indgås med forbehold for de årlige finanslove for en periode på op til 5 år med virkning fra den dag sekretariatets personale er tiltrådt. Aftalen skal tages op til genforhandling senest et år før aftalens udløb med henblik på, at en ny aftale kan være indgået senest seks måneder før foregående aftales udløb.

Tegningsret

§ 6 Dansk e-Infrastruktur Samarbejde tegnes af formanden for bestyrelsen, subsidiært efter retningslinjer givet i bestyrelsens forretningsorden, jf. §3 stk. 9.

Vedtægtsændringer og opløsning

§ 7 Vedtægterne kan ændres af Styrelsen for Forskning- og Innovation på eget initiativ eller efter indstilling fra bestyrelsen, når der er tilslutning hertil fra mindst 4 af dennes medlemmer.

Stk. 2 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser træffer beslutning om en eventuel nedlæggelse af Dansk e-Infrastruktur Samarbejde. Ved nedlæggelse af Dansk e-Infrastruktur Samarbejdes træffer Styrelsen for Forskning- og Innovation beslutning om fordelingen af eventuelle aktiver.

København, den 20. april 2012

Hans Müller Pedersen
Direktør