Tværinstitutionelle data management aktiviteter

På tværs af institutioner og kompetencer arbejder medlemmerne af det nationale forum for forskningsdata management (DM Forum) med kortlægge behov, afklare best practises og udvikle guidelines.

På DM Forum møderne kan medlemmerne stille forslag om aktiviteter, de mener fremmer data management. Opnås der enighed, støttes aktiviteterne med midlerne, der er øremærket til arbejdet i forum.

Aktiviteterne er tværgående, dvs. et samarbejde mellem flere institutioner, og har fastlagt timebudget, deadlines og leverancer og er velbeskrevne mht. formål, behovene der adresseres, sammenhængen med visionen mv. (for alle aktiviteter findes en udfyldt aktivitetsbeskrivelse).

Afsluttede aktiviteter

  Skabelon for udarbejdelse af en institutionel DM-politik
Institutioner SDU + AAU + AU + RUC
Resume

Udviklede en oversigt over afsnit/emner, der bør indgå i en institutionel politik samt hvilke interessenter, der bør inddrages i politikudviklingen.

Leverance

I gangværende aktiviteter

  Digital Data Management Guide
Institutioner KU + AU + AAU + SDU + DTU + RUC + Rigsarkivet
Resume

Udvikler en datamanagementguide, der skal understøtte forskere inden for alle discipliner i at håndtere forskningsdata korrekt og effektivt. 

Konkret skal den hjælpe en forsker gennem at: 

  • Anvise lovgivning og politikker der skal overholdes
  • Anvise aftaler, der skal indgås
  • Anvise dækkende tekniske løsninger, dybdegående guides og mulighed for support
  • Identificere eventuelle etiske problemstillinger til overvejelse
Uddybende info
  eLabBook
Institutioner AU + KU + DTU
Resume

Udvikler guidelines og best practises for integration af elektroniske laboratoriebøger indenfor et bredere spekter af fagområder og arbejdsgange, end sådanne systemer hidtil har været anvendt i - dette mhp. at understøtte dokumentation af data indsamling, processering og analyse og dermed at sikre forskningsintegritet.

Uddybende info
  Internationalt samarbejde – Videndeling og synergi ifm. dansk indsats 
Institutioner DTU + SDU + DeIC
Resume

Sigter på at få kortlagt, prioriteret, udvalgt, formidlet, samordnet og operationaliseret det danske engagement i internationale DM aktiviteter - på såvel et politisk som teknisk/praktisk niveau.

Aktiviteten samler de danske aktører til videndeling og sparring (virtuelt og fysisk) og etabler et overblik over samarbejdsrelationer og –muligheder, der formidles via web og løbende suppleres af aktuelle opdateringer. 

Uddybende info
  Udvikling af skalerbare læringsforløb samt læringsmål i data management for Phd-studerende (og deres vejledere)
Institutioner SDU + AAU + Rigsarkivet
Resume

Kortlægger eksisterende forskningsdata management kompetenceinitiativer, vidensressourcer og erfaringer indenfor humaniora og sundhedsvidenskab mhp. at kravsspecificere en didaktisk model for et Ph.D. kursus og udforme udbudsmateriale til udvikling heraf.

Uddybende info
  Politikimplementering 
Institutioner AU + KU + AAU + DTU + Det Kongelige Bibliotek + Statsbiblioteket
Resume

Kortlægger forskningsdata management relateret infrastruktur, services og support funktioner og aktiviteter, identificerer ansvarsfordelingen/organiseringen og informationsflowet ift. data management spørgsmål mph. at understøtte implementeringen af en datamanagementpolitik.  

Uddybende info
  Research Data Management behov og infrastrukturer ­ - modeller for RDM
Institutioner AAU + KU + DTU
Resume

Afdækker udvalgte eksisterende modeller for håndtering af forskningsdata, mhp. at foreslå hvilke modeller der med fordel kan anvendes i dansk kontekst og være fælles referenceramme. Inkluderer fx

  • gældende ISO­standarder for håndtering af information og metadata
  • (om muligt) relevant lovgivning
  • arbejde fra internationale aktører som ISO, RDA og CASRAI m.fl.
Uddybende info
  Forskningsdata management og jura
Institutioner AAU + AU + DTU + KU + Statsbiblioteket + Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde + DeIC 
Resume

Det Nationale Forum for Forsknings Datamanagement har etableret et samarbejde med netværket for ”Jura – eScience, forskning og etik” om afholdelse af en aktivitet indenfor konceptet ”Train-the-trainers” mhp. at styrke og udbygge kompetencer hos jurister i forskningsstøtteenhederne på universiteter, nationale dataarkiver og forskningsbiblioteker. Kompetenceopbygningen sker gennem 3 workshops (foråret 2017) under temaerne:

  • Adgang til og råderet overdata (program)
  • Juridiske udfordringer ved reproducerbar forskning (program)
  • Persondata i forskning (program)

Tid og sted for workshops (kun via invitation) kan ses under Train-the-Trainers.

Opsamlinger og anbefalinger bliver publiceret både i DM Forum og netværket som ”hjælp til selvhjælp” for forskningsstøttende enheder og forskere.

Uddybende info