Organisation og CAB struktur

DeiC blev etableret i 2012 med det formål at understøtte udviklingen af eScience i Danmark.

DeiC er

  • en virtuel organisation under Uddannelses- og Forskningsministeriet/Styrelsen for Forskning og Innovation. DeiC har ingen ansatte. Medarbejderne er ansat på universiteter og forskningsinstitutioner.
  • grundlagt som en aftale mellem Styrelsen for Forskning og Innovation og de otte universiteter med det formål at styrke den nationale indsats og koordinering på området e-infrastruktur til forskning.
  • et samarbejde med universiteterne og forskningsinstitutionerne om i fællesskab at sikre og koordinere den nødvendige e-infrastruktur til dansk forskning. Samarbejdspartnernes behov og holdninger er vigtige for, at DeiC kan udvikle sig i den rigtige retning.

Det er DeiCs holdning, at en holdbar udvikling af national e-infrastruktur skal ske i samarbejde og koordinering med interessenterne, både brugerne (forskerne) og den it-administration, der skal understøtte udviklingen.

Derfor har DeiC etableret en organisation, der understøtter såvel det virtuelle princip som samarbejdet med interessenterne. 

DeiCs bestyrelse er udpeget af Styrelsen for Forskning og Innovation efter indstilling fra Danske Universiteter og forskningsrådene.

Change Advisory Boards - interessenternes indflydelse

DeiC har nedsat en række Change Advisory Boards (CABs), der har til formål at vejlede DeiC og DeiCs bestyrelse om udviklingen. Bestyrelsen kan stille spørgsmål til CAB'erne, og hver CAB kan stille forslag til bestyrelsen.

I CAB’erne indgår såvel forskere og teknikere som personer fra ledelsesniveauet. De to store CAB'er, HPC CAB og Datamanagement CAB, er opbygget af undergrupper, hvoraf nogle selv har status som CAB.

HPC CAB

Dækker området HPC (High Performance Computing), det vil sige supercomputere. Består af tre undergrupper:

HPC TekRef (teknisk referencegruppe) rådgiver om den tekniske udvikling af de nationale supercomputercentre og er samtidig et forum for erfaringsudveksling mellem såvel de lokale som nationale HPC-centre. Medlemmerne er systemadministratorer.

eSciencekomiteen rådgiver om udviklingen på computingområdet fra den forskningsmæssige vinkel. Medlemmerne er forskere fra de forskellige videnskabelige områder. Alle otte universiteter er repræsenteret.

HPC LedelsesCAB koordinerer mellem de nationale supercomputeranlæg og sikrer udviklingen af dem. Medlemmerne er ledelsespersoner fra de institutioner, der har givet økonomisk støtte til de nationale centre, samt formændene fra de to øvrige grupper i CAB’en.

Datamanagement CAB

Er struktureret på samme måde som HPC CAB’en og tager samtidig hensyn til DEFFs (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) engagement i området.

Nationalt Forum for Forskningsdata Management: Repræsenterer det daglige arbejde på universiteterne og bevaringsinstitutionerne på området.

DM TekRef (datamanagement teknisk referencegruppe) rådgiver om den tekniske udvikling af e-infrastruktur til datamanagementområdet.

eSciencekomiteen er også i denne CAB rådgivere med den forskningsmæssige vinkel.

DM LedelsesCAB er den ledelsesmæssige forankring af arbejdet med repræsentanter fra universiteterne og bevaringsinstitutionerne, formændene fra de tre øvrige grupper i CAB’en, samt repræsentanter fra DEFF og DeiC.

WAYF CAB

Rådgiver om udviklingen af WAYF-tjenesten til identitetsføderation. Består af repræsentanter fra interessenterne.

DKCERT CAB

Rådgiver om udviklingen af DKCERT-tjenesten (informationssikkerhed). Består af repræsentanter fra universiteternes CIO Forum og Net TekRef.

Net TekRef

Den tekniske referencegruppe for netværk rådgiver om udviklingen af forskningsnettet og de relaterede tjenester. Derudover virker gruppen som erfa-gruppe for medlemmerne. Medlemmerne er typisk netværksadministratorer fra universiteterne.