Gå til hovedindhold

Ny national strategi skal styrke forskningen gennem langt bedre adgang til forskningsdata

Nu offentliggøres den nationale Strategi for Forskningsdata Management baseret på FAIR Principperne. FAIR-strategien skal bidrage til, at det bliver lettere at finde og genbruge data for forskere i Danmark, på tværs af landegrænser og sikre data fra offentlig finansieret forskning længe efter de er produceret.
Af
31/08/2021 12:08
Billede
kontormiljø
Grafik: DeiC

Et bærende princip i videnskaberne er, at forskere bygger videre på hinandens resultater. I en verden hvor forskning i højere og højere grad bliver digital, skal ikke blot publikationer, men også data gøres nemmere tilgængelige.

”Bedre genanvendelse af forskningsdata ved at gøre forskningsdata FAIR rummer store muligheder for bedre og mere effektiv forskning. Dette er i fokus på europæisk niveau og det skal det også være i Danmark. Vi håber meget i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, at alle danske aktører vil bakke op om FAIR-principperne og ambitionerne i denne strategi for at danske forskningsdata bliver FAIR.” siger direktør Hans Müller Pedesen, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Et større datagrundlag kan give nye muligheder for moderne forskning som eksempelvis klimamodeller, analyser af store tekstkorpora og genomforskning. Data fra forskningen kan samtidig give bredere samfundsmæssig værdi, både for virksomheder og for borgerne, hvis de i højere grad gøres tilgængelige.

Den Nationale Strategi for Forskningsdata Management baseret på FAIR Principperne (ofte omtalt som FAIR-strategien) skal bidrage til at realisere disse muligheder.

Martin Sønderholm, der er Geodata koordinator hos GEUS, konkretiserer hvad strategien betyder for klimaforskningen.

”På GEUS er klimaforskningen det område, hvor FAIR-principperne er blevet implementeret først og mest gennemført. I PROMICE-projektet genereres der data fra den grønlandske indlandsis, der løbende bliver gjort tilgængelige i standardiserede og veldokumenterede formater i et såkaldt ’DataVerse’, der understøtter FAIR-principperne for datadistribution,” forklarer han og fortsætter:

”Disse data bruges af mange datagrupper, projekter og forskningscentre over hele verden og indgår på den måde i den globale klimadatabase. Dette er med til at promovere både GEUS’ klimadataindsamlinger, men vigtigere endnu er det, at den enkelte forsker på området får en langt større international kontaktflade, end hvis data lå på en mere traditionel, non-FAIR og dermed mere skjult server.”

Resultat af bredt samarbejde

Billede
John Renner Hansen
Foto: DeiC

John Renner Hansen, bestyrelsesformand i DeiC.

Den nye strategi er resultatet af et bredt samarbejde mellem interessenter fra sektorforskningsinstitutioner, universiteter, forskningsfinansierende fonde, bevaringsinstitutioner m. fl. Strategien er udarbejdet på opdrag af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under ledelse af DeiC. 

Arbejdet udspringer af, at EU har taget en strategisk beslutning om at få endnu mere værdi ud af data skabt på universiteterne i Europa ved, at data deles åbent med andre forskere og verdenssamfundet. Direktivet skal nu omsættes til dansk lovgivning og som input til det arbejde er DeiC blevet bedt af ministeriet om at udarbejde en national dansk strategi, som nu præsenteres.

”Strategien er udarbejdet med hjælp fra en lang række fagfolk og interessenter fra fonde og ministerier. Efter en lang høring er vi nu klar med den endelige strategi, som skal sikre, at Danmark også i fremtiden kan være en stærk international partner i forskning, som understøttes af metoder og værktøjer, der sikrer værdien af de data, som forskerne baserer deres opdagelser på. Strategien sigter også på, at data skal gemmes og bruges på en sikker måde, så lovgivningen om fx GDPR til stadighed er opfyldt,” fortæller professor John Renner Hansen, DeiCs bestyrelsesformand.

FAIR økosystem for data

FAIR-strategien skal styrke udbredelse og finansiering af god data management-praksis, så flere FAIR forskningsdata (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), bliver tilgængelige i Danmark og dansk forskning samtidig bliver en del af et internationalt sammenhængende økosystem for data. FAIR-data er ikke lig med total åben deling af alle data, det er naturligvis ikke tanken, at personfølsomme oplysninger nu lægges ud til åbent skue eller at forretningshemmeligheder, patenter mv. ikke er beskyttede i et samarbejde med universitetet.

”Som fond hilser vi udviklingen mod bedre deling af forskningsdata velkommen. Når data deles, kan andre forskere bygge videre på resultaterne og værdien af vores støtte øges til glæde for samfundet. Samtidig bidrager deling også til at opbygge de store datasæt, som senere kan danne grundlaget for ny indsigt og løsninger baseret på f. eks. kunstig intelligens,” siger forskningschef Ulrik Nicolai de Lichtenberg, Novo Nordisk Fonden.

Også internationalt, særligt i regi af EU, styrkes indsatsen for at samarbejde om og åben adgang til forskningsdata bl.a. i form af etablering af European Open Science Cloud (EOSC). EU har desuden udstedt en række direktiver til støtte for åbenhed og adgang til offentlige data. FAIR-strategien er en del af udmøntningen af EU’s direktiv om åbne data og den danske implementering af dette i PSI-loven

  • Find hele strategien her.

Den 14. september afholdes et webinar om strategien. Yderligere information kommer på siden.