Gå til hovedindhold

Organisation og referencegruppestruktur

DeiC koordinerer den nationale digitale forskningsinfrastruktur som et samarbejde med og mellem de danske universiteter.
Læs videre

DeiC-organisationen er under forandring for at understøtte anbefalingerne i Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur.

I 2022 er DeiC:

  • En virtuel, juridisk enhed under Uddannelses- og Forskningsministeriet/Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. DeiC har ingen ansatte. DTU sekretariatsbetjener DeiC, hvor alle medarbejderne er ansat (bortset fra enkelte frikøb fra øvrige institutioner). DeiC er administrativt under DTUs CVR-nummer.
  • Grundlagt som en aftale mellem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og de otte universiteter med det formål at styrke den nationale indsats og koordinering på området e-infrastruktur til forskning.
  • Et samarbejde mellem universiteterne og med forskningsinstitutionerne om i fællesskab at sikre og koordinere den nødvendige e-infrastruktur til dansk forskning. Samarbejdspartnernes behov og holdninger er vigtige for, at DeiC kan udvikle sig i den rigtige retning.

DeiCs bestyrelse

Bestyrelsen er udpeget af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen efter indstilling fra Danske Universiteter, og består af en person fra ledelsesniveauet på hvert universitet.

Organisationsdiagram 2022

Billede
DeiC organisationsdiagram 2022
Foto: DeiC

Ledelsesstruktur

Ledelse

Den daglige leder af DeiC og ansvarlige overfor bestyrelsen er direktør Gitte Kudsk. Ledelsesteamet består udover direktøren af chefen for HPC-området, Eske Christiansen, og Anders Sparre Conrad som chef for data management-området.

Forskningsnet, sikkerhed og tjenester ledes af Martin Bech som refererer til DeiCs direktør.

DeiC og Forskningsnettet er to adskilte afdelinger i DTU-sammenhæng. DeiC referer til DTUs økonomidirektør, mens Forskningsnettet er en del af IT-afdelingen og dermed refererer til IT-direktøren.

Referencegrupper

For at sikre en god dialog med universiteterne og inddrage brugerne af den digitale forskningsinfrastruktur i den nationale udvikling, har DeiCs bestyrelse nedsat en række referencegrupper. Medlemmerne af referencegrupperne er indstillet af deres universiteter, og repræsenterer universitetet i referencegruppen. Undtagelsen herfra er medlemmerne af Science Forum, der er indstillet i deres personlige egenskab.

Referencegrupperne er delt ind efter deres tidsmæssige sigte med aktiviteterne.

Drift

Drift af den digitale forskningsinfrastruktur vil hovedsageligt foregå efter samarbejdsaftale med universiteter, der byder ind på opgaven. Den daglige drift vil blive koordineret på tværs i de såkaldte "Back Office"-enheder, der består af de driftsansvarlige og DeiCs koordinator for området indenfor HPC, Data management og Forskningsnet og services. DeiCs koordinator for området vil være formand for gruppen.

Udover Back Office-enhederne er der nedsat et fordelingsudvalg (e-ressourceudvalg), der skal modtage og behandle ansøgninger om adgang til de nationale ressourcer på HPC- og data management-området.

Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) er et rådgivende organ under DeiC med reference til DeiCs bestyrelse. KOR har til formål at stimulere og styrke dansk registerforskning og medvirke til at skabe en større sammenhæng og koordination omkring danske og internationalt relaterede forskningsaktiviteter vedrørende registre og databaser.

1-3 års sigte

Referencegrupperne for det 1-3-årige sigte har til formål at følge aktiviteterne nationalt og internationalt på DeiCs hovedområder (HPC, data management og forskningsnet og services) og rådgive bestyrelsen om services, aktiviteter og tiltag på området.

Net Forum har til formål at rådgive om udviklingen indenfor forskningsnet, funktionel sikkerhed og tjenester. Gruppen består af infrastrukturansvarlige fra universiteterne. De nuværende medlemmer af gruppen er udpeget for perioden 1. juli 2021 – 30. juni 2023.

HPC Forum har til formål at rådgive DeiCs bestyrelse om udviklingen af den nationale HPC-infrastruktur, deltagelse i internationale samarbejder og projekter og øvrige tiltag til fremme af HPC-anvendelsen i Danmark. De nuværende medlemmer af gruppen er udpeget for perioden 1. november 2020 – 31. oktober 2022.

DM Rådgivende Forum har til formål at rådgive DeiCs bestyrelse om udviklingen af den nationale data management-infrastruktur, deltagelse i internationale samarbejder og projekter og øvrige tiltag til fremme af området. De nuværende medlemmer af gruppen er udpeget for perioden 1. november 2020 – 31. oktober 2022.

Sikkerhedskoordineringen på tværs af infrastrukturområderne forventes varetaget af det eksisterende CISO Forum under Danske Universiteter (ikke endeligt fastlagt).

Den internationale koordinering vil blive varetaget af udnævnte repræsentanter fra de øvrige grupper. Gruppens formål vil være at sikre koordineret deltagelse i de internationale projekter og organisationer. DeiC vil sekretariatsbetjene gruppen.

Visioner

Formålet med Science Forum er at sikre en udvikling af infrastrukturen, der imødekommer fremtidens behov. Medlemmerne af gruppen er forskere, der anvender infrastrukturen og er på forkant med anvendelsen.

Communities

Formålet med communities er at give rum for erfaringsudveksling på tværs af universiteterne inden for et bestemt område.

HPC TekRef (teknisk referencegruppe for HPC) er et forum for erfaringsudveksling mellem de lokale såvel som de nationale HPC-centre. Medlemmerne er typisk systemadministratorer. Formand for gruppen vælges af deltagerne.

Net TekRef (teknisk referencegruppe for netværk) er et forum for erfaringsudveksling mellem net- og servicedriftsenhederne på universiteterne og forskningsnet-drift og services. Medlemmerne er typisk netværksadministratorer fra universiteterne.

  Forskningsnet HPC og Storage Datamanagement
Drift Net back office HPC back office DM back office
    Fordelingsudvalg  
    KOR  
1-3 års sigte Net Forum HPC Rådgivende Forum DM Rådgivende Forum
  Sikkerhedskoordinering (CISO-forum)    
  International koordinering    
Visioner Science forum    
Communities Net TekRef HPC TekRef  
Revideret
06 maj 2022